מדיניות

 1. כללי
 • אתרtohenmishpati.com הינו אתר אינטרנט ומועדון לקוחות המשווק ומוכר מגוון שירותי דיגיטל לעסקים לרבות שירותי בניית אתרים, גרפיקה, קידום אתרים, כתיבת תוכן, פרסום, שיווק ועוד.
 • השירותים ניתנים לרכישה באופן מקוון דרך האתר או בערוצי התקשורת האחרים אשר החברה בוחרת להפעיל מעת לעת (מיילים, וואטצאפים ושיחות טלפון לשיקולה).
 • האתר מציע למכירה מגוון מוצרים וירטואלים (ניתן לכנותם גם שירותים) לעסקים. חלק מהמוצרים המסופקים ללקוח מעוצבים ונוצרים במיוחד עבורו ועל פי פירוט שהוא נדרש להעביר לאחר ביצוע התשלום. מוסכם וידוע ללקוח כי התאמה מסוג זה הינה אישית עבורו וכי לא ניתן לקבל החזר כספי בגין אי שימוש בעיצוב או במוצר שהוכן עבורו בין אם הוא לטעמו ובין אם אינו לטעמו, בין אם עשה בו שימוש ובין אם לא עשה בו שימוש.

 

ג.      האתר אינו אחראי לנזק שיגרם לצרכן עקב שימוש במוצרים הנרכשים ולא תתקבלנה טענות מכל סוג שהוא בהקשר זה או כל טענות מסוג פגיעה בתדמית ו/או במוניטין העסקי ודומותיהן. השימוש בתוצרים הינם לשיקול דעתו האישית והמקצועית של הלקוח, מזמין השירות בלבד.

ד.        בכל מקום בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

ה.       שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת המוצרים/השירותים המוצעים למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן, אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר, שלא לרכוש שום שירות מחברה זו ושלא להצטרף למועדון הלקוחות.

ו.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

ז. בשירותי “מנויים” ישנו חיוב חודשי שוטף. שירותי המנויים ניתנים לעצירה בהודעה של חודש מראש (לאחר החודשיים הראשונים בלבד).

בשירותים בהם מוגדרים כמות של סבבי תיקון יגבה תשלום נוסף בגין כל סבב תיקון שידרוש הלקוח מעבר לסבבים שנכללו במחיר המקורי.

בכל השירותים ישנה מגבלה של 2 ימי עסקים לזמן התגובה של הלקוח (לבקשות תיקונים), לאחר 2 ימי עסקים נסגרת האפשרות לתיקונים המחיר המקורי וישנה תוספת תשלום של 100 ש”ח בגין פתיחת הפרוייקט וביצוע התיקונים המבוקשים.

ח. צוות האתר רשאי לעשות שימוש בעבודות שנעשו, מכל סוג שהוא, (גרפיקות שהוזמנו, תכנים שנכתבו, סרטונים שנוצרו ועוד) לטובת תיק עבודות ולהצגתם בערוצי המדיה השונים.

 

 1. שירות לשימוש באתר

א.      לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
 2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

 1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
 3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
 4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהספקים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.
 
 
 1. מוצרים וצילומים המופיעים באתר

א.      האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

ב.      הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

ג.       האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה.

ד.      המוצרים הינם מוצרים וירטואלים המשווקים ללקוח לפי דרישה, אלא אם כן צויין אחרת.

ה.      תנאי מוקדם לבצוע פעולת הרכישה היא כי המוצר אינו מוצר מלאי, אי לכך קיים זמן הכנה כפי שמפורט לכל מוצר.

ו.        היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד בצוע הרכישה, על אף הופעתו באתר לא יהיה האתר מחויב במכירתו ו/או אספקתו, ולקונה לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהאתר יודיע לרוכש על היעדר המוצר מן המלאי.

ז.       בכל מקרה של אי יכולת האתר לספק את התמורה, יעודכן הקונה בכך ע”י נציג האתר.

ח.      הצילומים באתר הינם להמחשה בלבד.

ט.      תמונות המוצרים באתר הינן תמונות נושא על מנת לשקף את המוצר.

 

 1. הליך הרכישה

א.      לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

ב.      ידוע ללקוח כי המערכת הטכנולוגית שבה משתמש האתר (סליקה ע”י ישרכארט דרך חברת מסופים לבחירתו) שומרת את פרטי האשראי בצורה מוצפנת (ע”י טוקן) ובכך מאפשרת לבצע חיובים נוספים בעת צריכה שירותים נוספים ע”י הלקוח וללא מסירת פרטי האשראי המלאים ע”י הלקוח.  

ג.    מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסעיף ב’ ו/או ג’, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר יסופק. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

ד.      למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה.      אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. ייתכן והלקוח יידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות ישראלית ולחתום בעת האספקה. מועד אספקת התמורה ללקוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

ו.        במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירו או בכל פרט אחר, האתר רשאי לבטל את ההזמנה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין העסקה שבוטלה.

ז.       במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, ולא יהיה בידי האתר להבטיח שהמוצרים יסופקו לקונה ו\או במקרה שהמוצרים יחזרו לאתר, עקב פרטים מוטעים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

ח.      הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ט.        במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

י.    תוקף העסקה בין האתר לקונה יתקיים רק לאחר אישור חברות האשראי.

יא.    שיטות התשלום הינם כרטיסי אשראי, PAYPAL, העברה בנקאית או מזומן, או כל אמצעי תשלום אחר שיוחלט ע”י האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.

יב.     למחירי המוצרים ו/או השירותים באתר יתווסף מע”מ כחוק.

 

 1. אספקת השירותים

א.      האתר יספק רק שירות אשר שולם במלואו כמפורט לעיל, לכתובת מייל שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף השירות, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב.       זמני הביצוע המופיעים הינם הערכה בלבד ועשויים להיות עיכובים של עד 7 ימי עסקים בגין כל שירות.

ג.      האתר לא יהיה אחראי לכל נזק לו ייטען הלקוח בגין איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של השירות שהוזמן.

ד.       אספקת השירות תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של השירות. במניין ימי אספקת המוצרים המצויינים יחושבו רק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ושבתון וכאמור מעלה, ייתכנו עיכובים של עד 7 ימי עסקים לכל שירות והזמנים המצויינים הינם הערכה בלבד).

ה.      אספקת השירותים תבוצע על ידי האתר ו/או על ידי מי שהוסמך על ידו.

ו.    בזמן אספקת השירות, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש לשוחח עם בעל כרטיס האשראי ו/או לדרוש הצגה של תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על מסמך ייעודי.

ז.    מכיוון שמדובר במוצרים בהתאמה אישית אשר אינם מוצרי מדף ובוצע בהתאם לדרישות הלקוח, לא תהיה אפשרות לביטול עסקה.

 

 1. ביטול הזמנה

א.      לקוח רשאי לבטל כל הזמנה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) וזאת כל עוד לא החלה עבודה על השירות שהוזמן.

ב.      ביטול ההזמנה יתאפשר ללקוח רק במידה ולא החלה עבודה בעבורו ובמקרה כזה יגבו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם, כנקבע בחוק.

ג.       ביטול הזמנה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר ובלבד שדבר הביטול יאושר על ידי החברה במייל חוזר.

ד.      שירות אשר החלה עבודה עליו לא ניתן לביטול והגבייה תיוותר מלאה ובעינה.

ה.    האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה).

ו.     האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:

 1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
 2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
 3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
 4. אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה.

ז.    ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

ח.    במידה והתגלה כי אין לצוות יכולת או פניות לספק את השירות. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 1. שירות לקוחות

א.      לשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו ניתן לפנות לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע באתר בלבד (noadimm@gmail.com). בעתים בהם מופיע טלפון באתר הוא עשוי להיות מספר טלפון אשר “אוסף שיחות” אשר קולט את מספר המתקשר ומאפשר לנו לחזור אליו טלפונית. האתר יעשה את מרב המאמצים לתת מענה ולהתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

ב. השירות ותהליך העבודה ינתנו בשוטף דרך הודעות וואטצאפ ודרך התכתבות במיילים בלבד.

 

 1. פרטיות וסודיות מידע

א.      האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב.      האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ג.        באתר ישנה אבטחה מקסימאלית בשיטת SSL, סליקת כרטיסי האשראי עומדת בדרישות האבטחה המחמירות של חברות כרטיסי האשראי ועומדת בתקנים בין-לאומיים לרבות תקן PCI DSS.

ד.        האתר עשוי מפעם לפעם לאסוף נתונים בכלים אוטומטיים או סטטיסטים על מנת לזהות דפוסי רכישה, חיפוש, העדפות גלישה וכיוצא בזה, במטרה לאפשר לנו למקסם את חווית הגלישה והרכישה באתר ולשפר את היכולת להציע עסקאות ומוצרים מתאימים לגולשים.

ה.       גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי האתר רשאי להשתמש במידע באופן המתואר בתקנון זה על כל פרקיו.

 

 1. קניין רוחני

א.      שם האתר www. tohenmishpati.com כשם וכן כשם מתחם (Domain Name), סימן המסחר tohenmishpati כפי שמופיע באתר (בין אם נרשם ובין אם לאו), הם כולם רכושו של האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב.

ב.      כל מידע, ו/או תצוגה ו/או תוכן המופיעים באתר ,לרבות מאמרים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

ג.       כל זכויות הקניין הרוחני שייכות לאתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, עיצובו הגרפי של האתר, הנתונים בו (לרבות מאמרים, רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

ד.      אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב.

ה.      נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מכל סוג וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

ו.        אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעוצבו לו, אלא בכפוף לקבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב.

ז.       ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו’) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

 

 1. אחריות

א.     כל השירותים המופיעים באתר מקוריים, ומסופקים ע”פ דרישת הלקוח, אלא אם כן צוין אחרת.

 

 1. תנאים נוספים, דין ושיפוט

א.      האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

ב.       רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ג.      אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.

ד.      כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.

ה.        השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים שלעיל, ועצם הרכישה מהווה אישור והסכמה מלאה לתקנון האתר.

ו.       פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך ברמלה בלבד.

ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן/לשנות את תנאי השירות, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. תנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

© כל הזכויות שמורות לאתר Tohenmishpati

מה שאתם באמת רוצים לעשות זה לכתוב הסכמים ולייצג בבתי משפט ומה שאנחנו באמת רוצים זה שתשלחו לנו וואטצאפ ותתנו לנו לנהל לכם את הרשתות החברתיות
Skip to content